Terms and Conditions

Terms and conditions are written in Dutch as our core business is in the Netherlands

Wij doen er alles aan om onze diensten aan te laten aansluiten bij uw verwachtingen. Daarom vinden wij het belangrijk om duidelijke afspraken met u te maken. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Om die reden zijn op al onze offertes en feitelijke leveringen onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.southerndutchbbq.com.

 

Southern Dutch BBQ is een vennootschap onder firma, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Breda onder handelsnummer 62773607.

 

Algemeen

 

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhevige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Southern Dutch BBQ V.O.F. zijn bevestigd.
 2. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
 3. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% BTW (eten) of 21% BTW (masterclass / workshops / consultancy), tenzij anders vermeld.
 5. De looptijd van een optie is 2 weken. De looptijd van een optie is gelijk aan de geldigheidsduur van een offerte.
 6. Een offerte is pas definitief na schriftelijke bevestiging van Southern Dutch BBQ V.O.F.

 

Betaling

 

 1. Betaling vindt uitsluitend plaats op rekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. Een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag dient uiterlijk 5 dagen voor arrangementdatum in bezit te zijn van Southern Dutch BBQ V.O.F.
 3. De resterende 50% dient men binnen 10 dagen na arrangementdatum te voldoen. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is Southern Dutch BBQ V.O.F. gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 8% in rekening te brengen.
 4. Klachten over de facturen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.

 

Annuleringen en wijzigingen

 

 1. Bij annulering van de opdracht binnen 10 dagen voor arrangementdatum wordt 25% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 2. Bij annulering van de opdracht binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 3. Bij annulering van de opdracht binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 4. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 5 dagen voor de levering wijzigen met een minimum van 80% van de geoffreerde aantallen / prijs.
 5. U kunt het tijdstip van de levering op de vastgestelde arrangementsdatum tot max. 5 dagen voor de levering kosteloos wijzigen.
 6. Wijzigingen zijn enkel akkoord en rechtsgeldig na schriftelijk bevestiging van Southern Dutch BBQ V.O.F.

 

Schade

 

 1. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.
 2. Vermissing, schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht.
 3. Southern Dutch BBQ V.O.F. stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.
 4. Barbecues en/of verhuur materialen dienen bij overnachting droog weggezet te worden.

 

Aansprakelijkheid

 

 1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 2. Southern Dutch BBQ V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden en/of locatie, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Southern Dutch BBQ V.O.F.
  3. Southern Dutch BBQ V.O.F. is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet tot levering over kan gaan.
 3. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de levering onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.
 4. Southern Dutch BBQ V.O.F. kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het overeengekomen offertebedrag.

 

Levering

 

 1. Levering vindt plaats op afgesproken arrangementsdatum en tijdstip. Het geleverde staat gespecificeerd op de offerte.
  2. Southern Dutch BBQ V.O.F. brengt reiskosten in rekening op de offerte. Reiskosten bedragen EUR 0,25 per kilometer exclusief BTW, gerekend vanaf ‘Breda’ op google maps.
  3. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden stelt de opdrachtgever kosteloos de elektriciteit en een watervoorziening ter beschikking.
  4. Southern Dutch BBQ V.O.F. is niet verantwoordelijk voor afvoer, verzameling en/of scheiding van afval als gevolg van het geleverde.
 2. Southern Dutch BBQ V.O.F. baseert het offertebedrag op informatie verkregen van de opdrachtgever. Indien bij levering blijkt dat deze informatie onvolledig en/of niet correct is, behoudt Southern Dutch BBQ V.O.F. het recht om de financiële gevolgen welke hieruit voortkomen door te belasten aan de opdrachtgever.